Obchodní podmínky autodoprava EXPRES

Obchodní podmínky platné od 25.5.2015.

Obchodní podmínky autodoprava EXPRES

 • Základní ustanovení

  Tyto Obchodní podmínky Autodopravy (dále také jen „Podmínky“ nebo „OP“) upravují vztahy mezi objednatelem (dále také „zákazník“) a dodavatelem při provedení služeb týkajících se autodopravy. Tyto vztahy se dále, zejména v bodech neupravených těmito Podmínkami, řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  v platném znění a souvisejícími právními předpisy.

  Tyto Obchodní podmínky platí ve znění zveřejněném na internetové stránce dodavatele v den odeslání závazné objednávky anebo akceptace nabídky dodavatele.

  Zasláním závazné objednávky anebo akceptací nabídky objednatel potvrzuje, že se se zněním Obchodních podmínek seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.

 • Objednávka služeb, potvrzení objednávky

  Objednatel může dodavateli zaslat závaznou objednávku služeb zejména prostřednictvím formuláře publikovaného na www stránkách dodavatele https://www.stehovani-po-praze.cz/autodoprava-expres/ nebo prostřednictvím telefonu, e-mailové pošty nebo SMS anebo písemně (způsob doručení) a to nejpozději 60 min před požadovaným provedením služeb, pokud se objednatel a dodavatel nedohodnou jinak. Dodavatel může vyzvat objednatele, který svou objednávku podal telefonicky, aby ji doručil i dalším z uvedených způsobů doručení (autorizoval).

  Každá objednávka musí být dodavatelem potvrzena jedním z výše uvedených způsobů doručení, zpravidla totožným se způsobem doručení objednávky. Dodavatel objednávku potvrdí zpravidla během 30 hin od doručení, ledaže se objednatel a dodavatel dohodnou jinak.

  Dodavatel objednávky přijímá 24 hodin denně celý rok, ledaže na svých www stránkách zveřejní oznámení o přerušení dodávky služeb a/nebo přijímání objednávek.Objednávky podané po 18:00 se ovažují za objednávky na čas 9:00 příštího dne.

  Potvrzením závazné objednávky dodavatelem dochází k přijetí návrhu a tedy uzavření smlouvy o dopravě konkludentně (vzniká „zakázka“), ledaže objednatel trvá na uzavření písemné smlouvy. V takovém případě je nutné požadavek na uzavření písemné smlouvy uvést v objednávce anebo alespoň předem 12 hod před započetím zakázky. Dodavatel si rovněž v případech nestandardních zakázek vyhrazuje možnost požádat objednatele o uzavření písemné smlouvy, což bude objednateli sděleno jedním z výše uvedených způsobů doručení anebo při potvrzení objednávky.

 • Zrušení objednávky

  Objednatel může svou závaznou objednávku bezplatně zrušit do okamžiku, než byla potvrzena objednatelem anebo po vzájemné dohodě mezi dodavatelem a objednatelem do 30 minut před zahájením stěhování. V ostatních případech objednatel uhradí dodavateli smluvní pokutu ve výši 14 Kč za kilometr, který objednatel ujel za zakázkou k okamžiku jejího zrušení, min. 1.000,- Kč.

 • Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele

  Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě tzv. zásahu vyšší moci tj. okolností, které objednatel nemohl odvrátit, jako je např. přírodní katastrofa, havárie apod. V těchto případech bude objednatel neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud objednatel již zaplatil část nebo celou částku ceny zakázky, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (maximálně do 10 dnů). Bez ohledu na výše uvedené si dodavatel vyhrazuje právo bez sankcí posunout zahájení zakázky z důvodů hodných zvláštního zřetele. Za tyto důvody se považuje zejména zpoždění s dokončením předcházející zakázky, které nebylo možné předvídat. Toto posunutí musí dodavatel objednateli oznámit nejpozději 30 min. před zahájením zakázky a posunutí musí trvat max. 3 hod. V opačném případě – dodavatel posunutí zakázky včas neoznámí anebo posunutí trvá déle než 3 hod. - má objednatel právo na slevu z ceny zakázky, pokud se uskuteční v náhradním termínu, anebo z další zakázky, ve výši 5%.

 • Ceník

  Ceník je přílohou těchto Podmínek a je zveřejněn na webových stránkách dodavatele na adrese https://www.stehovani-po-praze.cz/autodoprava-expres/. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit Ceník jeho zveřejněním na www stránkách dodavatele nejpozději 1 den před účinností změny.

  Cenové podmínky

  1. Hodinová sazba se počítá:
   • připřepravě v Praze od okamžiku přistavení vozu v místě nakládky do okamžiku dokončení vykládky v místě vykládky;
   • při přepravě mimo Prahu jako součet dob od okamžiku přistavení vozu v místě nakládky do okamžiku dokončení nakládky a d okamžiku zahájení výkládky do okmžiku jejího dokončení v místě vykládky
  2. Z každé třetí a další hodiny se hodinovou sazbou účtuje vždy po 30 minutách.
  3. Minimální cena zakázky odpovídá 2 hodinám.
  4. Kilometrovné za přepravu mimo Prahu se účtuje sazbou za kilometr. Počet kilometrů se počítá jako součet kilometrů z místa garážování vozu do místa nakládky, z místa nakládky do místa vykládky, a z místa vykládky zpět do místa garážování.
  5. U vozu s nákladním prostorem 38 m3 se připočítává mýtné, pokud se přeprava uskutečńuje po zpoplatněných silnicích. Pokud se při mezinárdní dopravě platí mimo CR dáiniční nebo obdobné poplatky, připočítavají se k ceně.
  6. Při mezinárodní dopravě se k ceně připočítáva tzv. zahraniční paušíl dle příslušného ceníku.
  7. V ceně není zahrnuta cena dodavateem dodaných přepravních (ochranných) obalů a zapůjčení montážního anebo manipulačního nářadí a nástrojů. Cena je uvedena v příslušném ceníku. 
  8. Za přepravu (vyjma mezinárodního přepravy) prováděné:
   • ve večerních hodinách (v době od 18:00 do 22:00) se účtuje příplatek ve výši 15 % z hodinové sazby, 
   • v nočních hodinách (v době od 22:00 do 6:00) se účtuje příplatek ve výši 30 % z hodinové sazby. 
  9. Za platbu jinak než v hotovosti, pokud tak nebylo sjednáno předem, se účtuje příplatek 300 Kč.
 • Pojištění

  V ceně je již zahrnuto základní pojištění pro případ vzniku škody na přepravovaných věcech při transportu (ztráta, zničení, poškození) s limitem pojistného plnění 1.000.000 Kč.

 • Platební podmínky

  Úhrada ceny zakázky je objednatelem provedena zásadně hotově, po dokončení a vyúčtování zakázky, zároveň je dodavatelem vystaven příjmový doklad resp. „paragon“, ledaže si dodavatel a objednatel předem dohodnou jiný způsob. Dohodne li se tak objednavatel s dodavatelem předem, může být, za splnění níže uvedených podmínek, úhrada ceny zakázky provedená též:

  • Bankovní převodem předem se zálohou v hotovosti ve výši podle odhadu ceny zakázky předem, po dokončení a vyúčtování zakázky bude fakturován doplatek resp. vrácen přeplatek, přičemž přeplatek i doplatek jsou splatné do 10 dní od dokončení zakázky; nebo
  • Bankovním převodem se splatností dle faktury. Není-li na faktuře datum splatnosti uveden, je cena zakázky splatná do 10 dní od dokončení zakázky.
  Způsob úhrady ceny zakázky musí být mezi stranami sjednán nejpozději před zahájením zakázky. Úhrada služeb bankovním převodem na základě faktury musí být dohodnuta předem, zejména je možná při rozsáhlejším stěhování firem, úřadů, institucí a pod. a to pouze při objednávce mailem nebo písemné, učiněné osobou oprávněnou jednat jménem dané firmy nebo instituce při objednávání služeb. Zákazník musí při objednávce nebo nejpozději před zahájením stěhování předložit výpis z Obchodního rejstříku nebo obdobného registru a doložit fakturační údaje.Není-li faktura objednatelem uhrazena včas, je objednatel oprávněn účtovat úrok z prodlení a smluvní pokutu.
  Úrok z prodlení  
  V případě, že je objednatelem fyzická osoba nepodnikající, je stanoven v souladu nařízením vlády č. 142/1994 Sb. V případě, že je objednatelem podnikatel, činí 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou ceny zakázky.

  Smluvní pokuta ve smyslu § 544 Zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník resp. §§ 300 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník se vybírá ve formě administrativní poplatku za zpracování a zaslání výzvy ke splnění peněžitého závazku v prodlení a činí:

  • 1. výzva.......…........500,- Kč bez DPH;
  • 2. výzva ….........…..800,- Kč bez DPH;
  • 3. a další výzva … 5% z dlužné částky min. 1.000,- Kč bez DPH.

  Poplatek za zpracování a zaslání výzvy je splatný na základě faktury vystavené objednatelem a zaslané spolu s výzvou.

   

 • Součinnost objednatele

  Objednatel je povinen vyvinout potřebnou součinnost při přepravě, zejm.:

  • zajistit příjezdové cesty a parkovací plochu na místě nakládky a vykládky;
  • zabezpečit hlídání přepravovaých věcí při nakládce a vykládce v době, kdy jsou mimo dispozici řidiče, zejména kdy nejsou v uzamčené nemovitosti nebo uzavřeném nákladním prostoru vozu;
  • připravit předměty určené k přepravě a potřebné průvodní dokumenty včas, příp. zajistit povolení vjezdu na určené místo.

  Dodavatel si vymiňuje, aby předmětem přepravy nebylo zejm. následující:

  1. věci a předměty ohrožující lidský život nebo zdraví, jako jsou: výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí, jedy, radioaktivní látky, žíraviny, plyny a kapaliny v tlakových nádobách apod.;
  2. věci lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci;
  3. osobní doklady zákazníka, elektronika s osobními nebo citlivými daty
  4. jiné předměty a věci, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě podle platných předpisů (například ceniny, peníze apod). Šperky, staržitostni nebo umělecké či sběratelksé předměty vysoké hodnoty mohou být přepraveny (resp. být součástí obsahu stěhovaných věcí), jen pokud je zákazník výslovně uvede do seznamu přepravovaných věcí a pracovník dodavatele zkontroluje jejich deklarované množství, stav a zabalení/zabezpečení.

  Pokud se na místě dodavatel a objednatel přesto dohodnou na přepravěpředmětů dle písm. 2), 3) a 4), nenese objednatel odpovědnost za vznik škody na takové přepravované věci.

   

 • Reklamace, náhrada škody

  Zákazník je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou přepravovaných předmětů. Zákazník je povinen:

  1. připravit seznam přepravovaných věcí, pokud jej nepřipraví, není možné reklamovat škodu vzniklou částečnou ani úplnou ztrátou přepravvaných předětů;
  2. zkontrolovat přepravované předměty a břemena při převzetí při dokončení zakázky,

  V případě, že zákazník zjistí poškození vzniklé při přepravě zaviněním dodavatele, sepíše s pracovníkem dodavatele Reklamační protokol. Právo na reklamaci a na náhradu škody je třeba uplatnit co nejdříve, nejlépe  v přítomnosti pracovníka dodavatele. Dodavatel nemůžeme nést odpovědnost za škody, které vzniknou manipulací s věcmi po odjezdu pracovníků dodavatele. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel.

  Dodavatel odpovídá objednateli pouze za skutečnou škodu vzniklou na přepravovaných předmětech. Skutečnou škodou se rozumí to, oč se hodnota stěhovaných předmětů v důsledku škodní události sníží. V žádném případě však dodavatel neodpovídá objednateli za ušlý zisk a jiné následné škody, které mohou v souvislosti s přepravou vzniknout.

  Zákazník souhlasí s tím, že dodavatel není odpovědný:

  1. za žádnou škodu způsobenou přímo či nepřímo třetími osobami, pokud této škodě dodavatel nemohl zabránit;
  2. za škodu, která vznikla v důsledku jednání zákazníka jako je např. nedostatečná ochrana přepravovaých věcí ochrannýi obaly, jakož i takového jednání zákazníka, kdy odmítl návrh pracovníka dodavatele na zajištění ochrany přepravovaných břemen např. obalovými materiály;
  3. za škdu na obsahu krabic a tašek, který před naložením nemohl pracovník dodavatele ověřit;
  4. za škodu, která vznikla vadou nebo přirozenou povahou přepravovaných předmětů a dále za škodu na předmětech, které jsou v takovém stavu, že sama manipulace s nimi znamená riziko poškození, zejm. starší nábytek, chladnička, mraznička či jiná elektronika apod.
 • Závěrečná ustanovení

  Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2015. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Obchodní podmínky zveřejněním jejich nového znění na www stránkách dodavatele.

Kontakt

EASY MOVING, s.r.o. Spolehlivé stěhování Praha.
Dejvická 255/18, Dejvice, 160 00 Praha 6

+420 775 038 888

Plánujete mezinárodní stěhování po Evropě?

Poptejte zdarma a nezávazně stěhování do zahraničí nebo ze zahraničí on-line.

 • Stěhování v Praze, Stěhování do Prahy, Stěhování z Prahy, stěhování Praha 1, stěhování Praha 2, stěhování Praha 3, stěhování Praha 4, stěhování Praha 5, stěhování Praha 6, stěhování Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 14, Stěhování Praha západ, stěhování Praha východ

Kompletní nabídka stěhovacích služeb

Potřebujete zajistit stěhování do Prahy, z Prahy, mezi jinými obcemi v ČR nebo po Evropě? Seznamte se, prosím, s kompletní nabídkou stěhování. Stěhování ČR, Evropa, Odvoz na sběrný dvůr, Vyklízení, Likvidace pozůstalosti, Dovoz z obchodu

Stehovani po Praze - rady a tipy

 • 16.05.2015 14:19

  Stěhovací služby po Praze

  Stěhování bytů po Praze, Stěhování domů po Praze, Stěhování vil po Praze Full service, Stěhování...

 • 17.05.2012 11:07

  5 tipů pro stěhování v pohodě

  5 tipů pro stěhování v pohodě Zejména rozsáhlejší stěhování se vyplatí předem promyslet a...

 • 23.06.2011 22:41

  Tipy pro stěhování bez stresu

  Stěhování do nového domova bývá vzrušující … a zároveň stresující. Docela dost emocí v jednom dni,...

Osvětlete svůj nový domov LED osvětlením z e-shopu pro moderní a úsporné svícení.

Easy moving © 2010-2015 Všechna práva vyhrazena. EASY MOVING, s.r.o. IC 04495381, sídlo Dejvická 255/18, Dejvice, 160 00 Praha 6, Spisová značka: C 248489 vedená u MS v Praze

stěhování domů, bytů a kanceláří po Praze, Česku, Evropě - Stěhování v pohodě .